Licencja Cartomedia

UMOWA UDZIELENIA LICENCJI NA UŻYTKOWANIE MAPY ELEKTRONICZNEJ

Definicje pojęć

  • UMOWA - niniejsza Umowa Licencji
  • PRODUCENT – CartoMedia sp. z o.o.
  • LICENCJOBIORCA - strona zawierająca niniejszą umowę z Producentem
  • PRODUKT - mapa w wersji elektronicznej wraz z innymi materiałami do niej dołączonymi

Producent udziela Licencjobiorcy licencji na używanie Produktu jedynie pod warunkiem, że Licencjobiorca akceptuje wszystkie warunki zawarte w Umowie. Instalując lub użytkując Produkt Licencjobiorca wskazuje swoją akceptację Umowy.

ZACHOWANIE WŁASNOŚCI I UDZIELENIE LICENCJI

Wszelkie prawa nieudzielone wprost w Umowie pozostają prawami Producenta. Produkt jest własnością Producenta oraz firm licencjonujących swoje prawa Producentowi i jako taki pozostaje pod ochroną odpowiednich praw autorskich. Producent i jego licencjodawcy zachowują wyłączne prawa, tytuł i własność do kopii Produktu. Niniejszym Producent udziela Licencjobiorcy imiennej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej licencji na używanie Produktu na warunkach Umowy. Licencjobiorca zgadza się czynić wszelkie rozsądne starania dla zabezpieczenia Produktu przed nieautoryzowanym użyciem, reprodukcją, dystrybucją i publikacją.

DOZWOLONE UŻYCIA
  • Licencjobiorca może zainstalować i użytkować Produkt tylko na jednym komputerze i jednym urządzeniu mobilnym i tylko w przypadku, gdy komputer i urządzenie mobilne są własnością Licencjobiorcy i są wykorzystywane do jego własnych potrzeb.
  • Licencjobiorca może wykonać dwie kopie zapasowe Produktu.
UŻYCIA NIEDOZWOLONE
  • Licencjobiorca nie ma prawa Produktu sprzedać, wypożyczyć, wynająć, sublicencjonować, przekazać, używać na zasadzie dzielenia czasu użytkowania, w całości lub w części, ani umożliwiać dostępu do Produktu osobom nieposiadającym licencji na użytkowanie Produktu.
  • Licencjobiorca nie ma prawa rozkodowywać, dekompilować, deasemblować oprogramowania zawartego w Produkcie, ani też czynić prób złamania, usunięcia lub ominięcia programowych kodów zabezpieczających Produkt.
  • Licencjobiorca nie ma prawa usuwać ani zmieniać znaków Producenta ani znaków towarowych na Produkcie.
ZAKOŃCZENIE UMOWY

Licencjobiorca może rozwiązać Umowę w każdej chwili poprzez zwrot kompletnego Produktu do Producenta. Producent może rozwiązać Umowę z powodu istotnego naruszenia Umowy przez Licencjobiorcę. Zakończenie Umowy po okresie gwarancyjnym nie skutkuje zwrotem kwoty zapłaconej za licencję.

OGRANICZONA GWARANCJA

Producent gwarantuje, że media na których dostarcza Produkt są i pozostaną wolne od defektów materiałowych lub wykonawczych podczas normalnego użytkowania przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wad, które nie powstały z winy Licencjobiorcy, Producent według własnej decyzji wymieni Produkt na wolny od wad lub zwróci cenę zapłaconą przez Licencjobiorcę. Producent dołożył wszelkich starań aby dostarczyć Produkt wraz z dokładnymi danymi oraz zapewnić jego bezawaryjne działanie. Niemniej jednak, Licencjobiorca przyznaje, że Produkt może zawierać pewną liczbę błędów, usterek, pominięć lub nieprawidłowości. Dlatego też, Producent ani jego odpowiedni licencjodawcy nie zachęcają do polegania tylko i wyłącznie na danych i funkcjach zawartych w Produkcie. Licencjobiorca powinien zawsze weryfikować dane z innymi informacjami i mapami. Dane zawarte w Produkcie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Producent nie gwarantuje zgodności Produktu z potrzebami lub oczekiwaniami Licencjobiorcy, użytkowania Produktu bez zakłóceń, ani też, że nieprawidłowości będą lub mogą być usunięte. Za wyjątkiem wyżej wymienionych ograniczonych gwarancji, Produkt dostarczony jest na zasadzie „TAKI JAKI JEST”, bez żadnych gwarancji, wyrażonych ani domniemanych, włącznie z ale nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności do konkretnych celów.

WYŁĄCZNE ODSZKODOWANIE I OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Całkowita odpowiedzialność Producenta i całkowite odszkodowanie Licencjobiorcy w czasie trwania okresu gwarancyjnego stanowi wymiana produktu lub zwrot opłaty licencyjnej opisane powyżej w ograniczonej gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio, przypadkowo lub w następstwie użytkowania Produktu przez Licencjobiorcę, nawet jeśli Producent zostanie poinformowany, że istnieje możliwość powstania takich szkód.

ZRZECZENIE SIĘ

Żadne opóźnienie ani niepowodzenie ze strony Producenta w dochodzeniu swoich praw lub odszkodowań wynikających z Umowy nie może być uznane za zrzeczenie się przyszłych lub innych prób dochodzenia takich praw lub odszkodowań przez Producenta.

HIERARCHIA WAŻNOŚCI

Warunki zawarte w Umowie będą traktowane jako ważniejsze niż ewentualne kolidujące z nimi warunki zawarte w dokumentach zamówienia, zakupu lub innych porozumieniach, o ile strony nie ustalą inaczej.

WŁAŚCIWOŚĆ PRAWNA

Wszelkie spory dotyczące praw i obowiązków związanych z Umową będą rozstrzygane zgodnie z prawem handlowym kraju, w którym zakupiono licencję za wyjątkiem praw autorskich, patentowych oraz ochrony znaków towarowych. Te zaś będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim oraz odpowiednimi traktatami i konwencjami międzynarodowymi.

CAŁOŚĆ UMOWY

Strony Umowy zgadzają się, że Umowa stanowi wyłączne i kompletne porozumienie pomiędzy Stronami Umowy w sprawie, której dotyczy, zastępuje wszelkie poprzedzające ją umowy, uzgodnienia i porozumienia pomiędzy Producentem i Licencjobiorcą oraz, że jest ważna, skuteczna i wiążąca obie Strony Umowy.