Informacje ogólne

KaMap CE jest oprogramowaniem przeznaczonym do pracy na urządzeniach mobilnych takich jak: nawigacje samochodowe, palmtopy i smartfony - czyli wszystkie urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Windows.

Oprogramowanie zawiera wszystkie podstawowe funkcje, które wykorzystuje nie zaawansowany użytkownik.

okno glowne

Do głównych funkcji programu należą:

 • wskazywanie aktualnego położenia na mapie,
 • wskazywanie kierunku poruszania się,
 • wskazywanie położenia geograficznego, prędkości, wysokości nad poziomem morza,
 • kompas,
 • automatyczna i ręczna konfiguracja odbiornika GPS,
 • pokazywanie dostępnych satelitów i siły ich sygnałów,
 • obsługa atlasu wgranych map,
 • automatyczne wczytywanie najdokładniejszych map terenu, na którym znajduje się użytkownik,
 • obsługa punktów, czyli zapisywanie wyświetlanie i zarządzanie punktami wskazanymi i wyróżnionymi przez użytkownika (waypoint'y obsługiwane w formacie Google Earth),
 • obsługa ścieżek, które przebył użytkownik,
 • planowanie i rysowanie trasy do przebycia.

Tematy pomocy

 1. Okno główne programu
 2. MENU
 3. Otwieranie mapy 
 4. Rejestracja mapy
 5. Zmiana ustawień programu
 6. Usuwanie mapy
 7. Konfiguracja odbiornika GPS
 8. Tworzenie i zarządzanie punktami
 9. Tworzenie i zarządzanie ścieżkami
 10. Planowanie trasy
 11. Zarządzanie energią

1. Okno główne programu

Okno główne programu KaMap CE po wczytaniu mapy wraz z opisem głównych elementów przedstawia poniższy rysunek:

okno glowne opis

W oknie głównym znajdują się następujące elementy:
 • powiększenie – wartość aktualnego powiększenia mapy

 • skala – skala dynamicznie dostosowująca się do powiększenia, pierwszy mały okrąg, którego środek wskazuje strzałka ma średnicę białego paska skali, duży okrąg ma średnicę dwa razy większą

 • belka informacyjna – wartość szerokości i długości geograficznej dla środka ekranu lub miejsca aktualnego położenia, wysokość nad poziomem morza w metrach, prędkość w km/h, informacja o liczbie satelitów określających położenie,

 • przyciski + i - – pozwalają na zmianę aktualnego powiększenia,
 • tryb pełnoekranowy – umożliwia powiększenie mapy na cały ekran urządzenia,
 • przycisk GPS STOP/GPS START – włączenie/wyłącznie odczytu sygnału GPS
Zmiana powiększenia

Istnieje możliwość dostosowania wielkości powiększenia oglądanej mapy do własnych potrzeb. Rozwiązanie to zapewnienia wysoki komfort pracy z programem.

KaMap PPC oferuje następujące wielkości powiększeń:

 • 140% *
 • 120% *
 • 100%
 • 70%
 • 40%
 • 10%
 • 5%
 • 2%

* - powiększenie interpolowane (niewielka utrata jakości)


Kiedy osiągniesz wartość graniczną (2% lub 140%), dalsze zwiększanie/zmniejszanie nie będzie możliwe.

Przesuwanie mapy

Aby przesunąć mapę w dowolnym kierunku, kliknij w dowolne miejsce ekranu, przeciągnij obraz w żądane miejsce i zwolnij przeciągany fragment.

2. MENU

Menu główne składa się z dwóch części, poniżej zaprezentowany został rysunek obrazujący obie części menu.

menu1

 

menu2

Menu zawiera następujące opcje:

 • Mapy - umożliwia wybranie i otwarcie mapy,
 • GPS - umożliwia konfiguracje odbiornika GPS, uzyskanie informacji o widzianych satelitach i obejrzenie kompasu,
 • Opcje - umożliwia konfigurację programu,
 • Trasa - umożliwia zaplanowanie trasy poruszania się,
 • Ścieżka - umożliwia zapisanie i oglądanie przebytej ścieżki,
 • Punkty - umożliwia zarządzanie punktami (waypoint) ważnymi dla użytkownika,
 • O programie - zawiera informacje o wersji oprogramowania i twórcach,
 • Koniec - umożliwia zamknięcie programu.

3. Otwieranie mapy

Aby otworzyć zainstalowaną mapę należy wybrać opcję MENU -> MAPY.

Wyświetlony zostanie atlas wszystkich zainstalowanych map:

otworz mape

Wybierz żądaną mapę i naciśnij przycisk Otwórz mapę.

Jeżeli mapa nie została jeszcze aktywowana, należy ją zarejestrować.

4. Rejestracja mapy

Rejestracja mapy wymaga wejścia na stronę internetową www.rejestracja.kamap.pl

W celu aktywacji mapy, należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego.

W szczególności należy uważnie przepisać kod odczytany z urządzenia, wyświetlany w oknie aktywacji programu KaMap jako "Kod urządzenia".

rejestracja

Uzyskany na stronie www.rejestracja.kamap.pl kod aktywacyjny, należy uważnie wprowadzić w programie KaMap, w polu Podaj kod aktywacyjny.

Kod aktywacyjny wpisujemy korzystając z wyświetlonej klawiatury ekranowej i naciskamy przycisk Aktywuj.

Jeżeli aktywacja powiedzie się, można rozpocząć korzystanie z mapy.

W przypadku, gdy aktywacja nie zostanie przeprowadzona poprawnie, lub użytkownik naciśnie przycisk Rezygnuję, korzystanie z otwartej mapy będzie możliwe jedynie przez okres 30 sekund.

5. Zmiana ustawień programu

Zmiana ustawień programu jest możliwa po kliknięciu na Opcje w menu Mapy.

Wyświetlone zostaje okno z parametrami konfiguracyjnymi programu:

opcje

Użytkownik ma do wyboru trzy formaty wyświetlania współrzędnych geograficznych:

 • stopnie,
 • stopnie – minuty,
 • stopnie – minuty – sekundy.

Ponad to istnieje możliwość decydowania o tym, czy w oknie głównym mają być wyświetlane okręgi wskazujące skalę, punkty, ścieżki i trasy.
Jeśli opcja wyszukaj mapy o najmniejszej skali zostanie ustawiona, to program będzie wyszukiwał i automatycznie "przeskakiwał" na mapy terenów o najlepszej (najmniejszej) skali. Jeśli opcja ta nie zostanie ustawiona, to program nie będzie wyszukiwał map terenów, w których użytkownik aktualnie się znajduje.

Dodatkowo istnieje możliwość zmiany koloru wskaźnika (strzałki określającej położenie), ścieżek i planowanych tras.

Wszystkie zmiany w ustawieniach programu wymagają zatwierdzenia przyciskiem Zastosuj.

6. Usuwanie mapy

Program KaMap CE zapewnia możliwość zarządzania atlasem map, pozwalając na usuwanie wybranej mapy.

Aby usunąć mapę, należy kliknąć na Opcje w menu Mapy.

Aby usunąć mapę, zaznacz jej nazwę na liście i kliknij przycisk Usuń mapę.

7. Konfiguracja odbiornika GPS

Zmiana ustawień odbiornika GPS możliwa jest po kliknięciu na MENU -> GPS -> GPS USTAWIENIA.

Wyświetlone zostaje okno konfiguracyjne:

ustawienia GPS

Najważniejsze opcje konfiguracyjne odbiornika GPS:

 • Wyszukaj odbiornik GPS automatycznie – kliknij na przycisk Wyszukaj, a program KaMap CE podejmie próbę automatycznego wykrycia odbiornika i dobrania optymalnych parametrów jego pracy, Wykrywanie odbiornika GPS zajmuje około 10 sekund,
 • Port – rozwijalna lista pozwala na wybór portu, na którym pracuje odbiornika GPS,
 • Liczba bitów na sekundę – rozwijalna lista pozwala na ustawienie prędkości odczytu danych GPS,
 • Okres odczytu – rozwijalna lista pozwala na ustawienie częstotliwości odczytów z odbiornika GPS, np. wartość 30 oznacza, że dane GPS będą odczytywane co 30 sekund,
 • Obsługa zdarzeniowa - opcje tą należy włączyć jeżeli program nie współpracuje dobrze z odbiornikiem GPS.

Aby zapisać zmiany, kliknij na Zastosuj, aby zrezygnować wybierz Anuluj.

8. Tworzenie i zarządzanie punktami

Program KaMap pozwala na zapisywanie, wyświetlanie i zarządzanie punktami wskazanymi i wyróżnionymi przez użytkownika (waypoint'y obsługiwane w formacie Google Earth).

Dodawanie nowego punktu (waypoint'a)

Aby utworzyć nowy waypoint, należy przesunąć mapę w taki sposób, aby wybrany punkt znajdował się na środku ekranu i był wskazywany krzyżykiem:

srodek

Z MENU należy wybrać opcję PUNKTY oraz NOWY PUNKT. Wyświetlone zostanie okno dodawania punktów:

nowy punkt

Możesz podać nazwę punktu oraz zmienić jego współrzędne, a następnie kliknij na przycisk Utwórz.

Zarządzanie listą punktów

Aby przeglądać, edytować lub usuwać punktu z MENU wybierz PUNKTY oraz PRZEGLĄDAJ PUNKTY.

Okno przeglądania przedstawia poniższy rysunek:

przegladaj punkty

Idź do – powoduje wskazanie kierunku marszu w oknie głównym do wybranego punktu oraz odległość w metrach do punktu, aby zakończyć wyświetlanie tych informacji należy wybrać opcję "Koniec idź do".

Pokaż – powoduje natychmiastowe przejście do wskazanego punktu i jego wyświetlenie na mapie, o ile przypisane temu punktowi współrzędne mieszczą się w jej granicach.

Edytuj – wyświetla okno edycji, pozwala na zmianę wszystkich danych związanych z danym punktem.

Usuń – powoduje usunięcie wskazanego punktu z listy.

Pliki z punktami

Program KaMap CE pozwala na zapisywanie i odczytywanie listy punktów do wskazanego przez użytkownika pliku. W tym celu należy wybrać z MENU PUNKTY oraz jedną z dwóch opcji: OTWÓRZ PUNKTY bądź ZAMKNIJ PUNKTY.

Uwaga! Pliki punktów zapisywane są w katalogu waypoints, znajdującym się w tym samym katalogu, w którym umieszczony jest katalog maps, przechowujący aktualnie przeglądaną mapę.

Przykładowo, jeżeli mapa przechowywana jest w katalogu Karta SD\Kamap\maps, to pliki waypointów zapisywane będą w katalogu Karta SD\Kamap\waypoints .

9. Tworzenie i zarządzanie ścieżkami

Program KaMap pozwala na zapisywanie, wyświetlanie i zarządzanie ścieżkami utworzonymi przez użytkownika w trakcie wędrówki bądź też wcześniej, za pomocą programu Google Earth.

munu sciezka

Tworzenie ścieżki

Aby utworzyć nową ścieżkę, z MENU wybieramy ŚCIEŻKA -> NOWA ŚCIEŻKA. Wyświetlone zostanie okno tworzenia nowej ścieżki. Po kliknięciu Utwórz nowa ścieżka zostanie utworzona.

Uwaga! Wybranie opcji utworzenia nowej ścieżki spowoduje usunięcie wszystkich, zgromadzonych w pamięci programu danych o dotychczasowej ścieżce.

Włączanie zapisu ścieżki

Aby włączyć opcję zapisywania ścieżki z MENU wybierz ŚCIEŻKA i REJESTRUJ ŚCIEŻKĘ. Od tego momentu kolejne dane dotyczące położenia odczytywane z GPS zapamiętywane będą w programie KaMap jako punkty ścieżki. Wybranie REJESTRUJ ŚCIEŻKĘ spowoduje również utworzenie nowej ścieżki jeśli taka nie była dotychczas utworzona, jeśli natomiast ścieżka była już utworzona spowoduje to jedynie kontynuowanie zapisu ścieżki.
Wyłączenie zapisu odbywa się w ten sam sposób, po kolejnym kliknięciu na REJESTRUJ ŚĆIEŻKĘ.

Komputer ścieżki

Komputer ścieżki umożliwia otrzymywanie informacji na temat zapisanej ścieżki. Dostępne są: średnia prędkość, długość ścieżki, prędkość chwilowa, czas zapisu ścieżki.

Zapisywanie ścieżki do pliku

Utworzoną ścieżkę można w dowolnym momencie zapisać do pliku zgodnego z formatem Google Earth. W tym celu należy wybrać opcję ZAPISZ ŚCIEŻKĘ z MENU -> ŚCIEŻKA. Podaj nazwę nowego pliku, lub wybierz nazwę z listy wcześniej utworzonych plików. Wówczas plik zostanie zamieniony.

nowa sciezka

Uwaga! Pliki ścieżek zapisywane są w katalogu paths, znajdującym się w tym samym katalogu, w którym umieszczony jest katalog maps, przechowujący aktualnie przeglądaną mapę.

Przykładowo, jeżeli mapa przechowywana jest w katalogu Karta SD\Kamap\maps, to pliki ścieżek zapisywane będą w katalogu Karta SD\Kamap\paths .

Otwieranie pliku ze ścieżkami lub jego usuwanie

Aby otworzyć zapisany wcześniej plik zawierający informacje o ścieżkach, z menu Ścieżki wybierz opcję Otwórz z pliku -> Usuń plik ścieżki.

Usuń ścieżki

Z okna wyboru plików wybierz żądany plik i naciśnij przycisk Otwórz plik. Aby usunąć niepotrzebny plik ścieżki, kliknij przycisk Usuń plik.

Uwaga! Pliki ścieżek zapisywane są w katalogu paths, znajdującym się w tym samym katalogu, w którym umieszczony jest katalog maps, przechowujący aktualnie przeglądaną mapę.

Przykładowo, jeżeli mapa przechowywana jest w katalogu Karta SD\Kamap\maps, to pliki ścieżek zapisywane będą w katalogu Karta SD\Kamap\paths .

10. Planowanie trasy

Program KaMap umożliwia planowanie trasy do przebycia w czasie podróży. W programie możliwe jest narysowanie trasy, którą planuje się podążać.

MENU TRASA wygląda następująco:

menu trasa

Opcje: Nowa trasa, Otwórz trasę, Zapisz trasę - działają w bardzo podobny sposób jak przy zarządzaniu ścieżkami dlatego też nie będą dalej dokładnie omawiane.

Nowością jest opcja Edycja umożliwiająca rysowanie planowanej trasy. Na rysunku poniżej zaprezentowany został ekran edycji.

edycja trasy

Po włączeniu edycji program przechodzi w tryb pełnoekranowy i pojawiają się dodatkowe trzy przyciski:

 • rysuj (ołówek) - po wciśnięciu przycisku ołówka program przechodzi się w tryb rysowania, w trybie tym po kliknięciu na ekran dodaje się kolejny punkt trasy. Aby przesunąć mapę należy wyjść z trybu rysowania klikając ponownie przycisk rysuj lub można też użyć przycisków dżojstika;
 • gumuj (gumka) - po przyciśnięciu gumki usuwane są kolejne punkty trasy;
 • koniec edycji (czerwony krzyżyk) - naciśnięcie przycisku krzyżyka powoduje wyjście z trybu edycji trasy i powrót do normalnego działania programu.

Po narysowaniu trasy powinno się ją zapisać do pliku tak by wprowadzone dane nie zostały usunięte przy zamknięciu programu.

Przed wejściem w tryb edycji trasy należy wyłączyć odbiór danych z GPS poprzez naciśnięcie GPS STOP.

Komputer trasy

Komputer trasy informuje użytkownika o długości trasy. Jeśli użytkownik podąża daną trasą to może również dowiedzieć się o odległości do końca trasy i przewidywanym czasie dotarcia na miejsce przy wybranej przez użytkownika prędkości.

11. Zarządzanie energią

Twórcy systemu KaMap dołożyli wszelkich starań, by oprogramowanie powodowało jak najmniejsze zużycie energii palmtopa. Należy jednak pamiętać, że palmtop ma ograniczony czas działania, jeżeli jest zasilany z baterii. Poniżej przedstawiamy kilka zaleceń, których przestrzeganie może wydłużyć czas działania urządzenia na zasilaniu bateryjnym.

 1. Należy włączyć automatyczne wygaszanie podświetlenia ekranu, tak by po użyciu palmtopa i określeniu swojej pozycji ekran po krótkim czasie przestał świecić.
 2. Należy włączyć automatyczne usypianie (wyłączanie) palmtopa, tak by po dłuższym czasie jego nie używania palmtop automatycznie przechodził w stan hibernacji (uśpienia).
 3. Nie należy poruszać się przez długi czas z włączonym podświetleniem ekranu i włączoną anteną GPS (zwłaszcza gdy antena jest wbudowana w urządzenie) - praca palmtopa w takich warunkach może się skrócić do okresu od 2 do 6 godzin.
 4. Aby wydłużyć działanie palmtopa należy po jego odhibernowaniu (lub też wybudzeniu, włączeniu) określić swoje położenie, kierunek poruszania, przejrzeć mapę, następnie pozostawić palmtopa, by wygasił podświetlenie i przeszedł w stan uśpienia lub też ręcznie uśpić (wyłączyć) palmtopa.
 5. Nie jest konieczne wyłączanie działania anteny GPS o ile przestrzegane są powyższe punkty. Jednakże o ile palmtop nie będzie przechodził w stan uśpienia wyłączanie anteny (jeśli jest to antena wbudowana w urządzenie) spowoduje znaczne wydłużenie jego pracy.

Jeżeli powyższe zalecenia zostaną spełnione, to palmtop na naładowanych bateriach bez problemu powinien wystarczyć na jedną lub też kilka jednodniowych wycieczek (po około 8 godzin każda) bez większych ograniczeń w częstości jego używania.